Voorstelling van de Raad

Introductie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (kortweg RvVb) is een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege dat beroepen behandelt over

  • stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen die in Vlaanderen verleend of geweigerd zijn;
  • omgevingsvergunningen;
  • registratiebeslissingen;
  • onteigeningen.

 

Historiek

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is opgericht door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) die op 1 september 2009 in werking is getreden.

Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 30 november 2009 van het door de Vlaamse Regering op 20 november 2009 bekrachtigd reglement van orde heeft de Raad effectief zijn werkzaamheden kunnen aanvatten.

De bevoegdheden van de Raad werden, vanaf de inwerkingtreding op 23 februari 2017 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, uitgebreid met het geheel van juridische geschillen met betrekking tot de omgevingsvergunning. De implementatie van de regelgeving inzake de omgevingsvergunning integreert zo het schorsings- en vernietigingscontentieux inzake milieu en stedenbouw bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen nu ook verzoeken tot schorsing of tot vernietiging van een definitief onteigeningsbesluit dat tot stand kwam onder het Vlaamse onteigeningsdecreet ingediend worden bij de Raad.

 

Bevoegdheden

Voor aanvragen die zijn behandeld volgens de procedureregels van de VCRO

De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van:

  • vergunningsbeslissingen, zijnde uitdrukkelijke of stilzwijgende bestuurlijke beslissingen, genomen in laatste administratieve aanleg, betreffende het afgeven of weigeren van een vergunning;
  • registratiebeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen waarbij een constructie als “vergund geacht” wordt opgenomen in het vergunningenregister of waarbij een dergelijke opname geweigerd wordt;
  • aktenames van meldingen als vermeld in artikel 4.2.2 VCRO.

Zie ook artikel 4.8.2 VCRO.
 

Voor aanvragen die volgens de procedure van het Omgevingsvergunningsdecreet zijn behandeld

De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van:

  • de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen betreffende de omgevingsvergunning, genomen in laatste administratieve aanleg;
  • de aktenames of de niet-aktenames van een melding zoals vermeld in artikel 111 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Zie ook artikel 105, §1 Omgevingsvergunningsdecreet.
 

Voor onteigeningsbeslissingen

Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Zie ook artikel 43 Onteigeningsdecreet.

 

Samenstelling

De Raad bestaat uit raadsleden die voor het leven benoemd zijn als bestuursrechter. Zij oefenen hun ambt uit met respect voor de beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij het rechtspreken.

De voorzitter wordt aangesteld onder en door de bestuursrechters van de RvVb voor een mandaat van vijf jaar.

Bij de oprichting van de Raad hebben drie bestuursrechters het ambt opgenomen. Vanaf 1 september 2011 is een vierde bestuursrechter benoemd. Op 9 oktober 2015 zijn ten slotte een vijfde en zesde bestuursrechter bij de Raad benoemd. Elk van hen zit als kamervoorzitter een kamer voor.

De Raad wordt bijgestaan door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Bestuursrechters  

Filip Van Acker

Voorzitter RvVb

Eddy Storms

Bestuursrechter RvVb en Eerste Voorzitter DBRC

Hilde Lievens

Bestuursrechter RvVb

Nathalie De Clercq

Bestuursrechter RvVb

Pieter Jan Vervoort

Bestuursrechter RvVb

Karin De Roo

Bestuursrechter RvVb

Christophe Smeyers

Bestuursrechter RvVb

De bestuursrechters van het Handhavingscollege kunnen door de Eerste Voorzitter van de DBRC ter beschikking gesteld worden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.