Uiterst dringende noodzakelijkheid

Decretaal kader

Een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan samen met het verzoekschrift tot vernietiging of met een afzonderlijk verzoekschrift ingediend worden (art. 55 Procedurebesluit).

Dit kan enkel per beveiligde zending op straffe van onontvankelijkheid (art. 8 Procedurebesluit). Een beveiligde zending is ofwel een aangetekend schrijven, ofwel een afgifte tegen ontvangstbewijs (art. 2, 8° DBRC-decreet).

Afgifte tegen ontvangstbewijs kan enkel tijdens de openingsuren van de griffie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De verzoeker kan het verzoekschrift eveneens aan de Raad bezorgen per e-mail door het te sturen naar udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be. De verzoeker bezorgt, op straffe van onontvankelijkheid, het verzoekschrift uiterlijk op de eerstvolgende werkdag per beveiligde zending conform artikel 8, §1, eerste lid Procedurebesluit.
 

Aanvullende beleidslijn

Indien het om echt hoogdringende zaken gaat, in de zin dat ze niet tot de volgende werkdag kunnen wachten voor verdere afhandeling, én indien de verzoekende partij van oordeel is dat het verzoekschrift een onmiddellijke reactie vereist, vraagt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verzoekende partij om bij het indienen van een UDN-verzoek telefonisch contact op te nemen met de griffier van wacht (0491/86.81.85). Zonder telefonische verwittiging zal onderstaande e-mail niet onmiddellijk verwerkt worden.

Tegelijkertijd dient het UDN-verzoek per e-mail aan de Raad bezorgd te worden op udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be met duidelijke vermelding in het onderwerp dat het gaat om een ‘UDN’ én van het rolnummer (indien het om een bestaand dossier gaat of indien er een samenhangend dossier is). Dit ontslaat de verzoekende partij echter niet van de verplichting om het verzoekschrift eveneens per beveiligde zending in te dienen en dit uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, op straffe van onontvankelijkheid (art. 8 Procedurebesluit).
Ook de bestreden vergunningsbeslissing dient als bijlage bij de e-mail gevoegd te worden.

Met dezelfde e-mail deelt de verzoekende partij de juiste coördinaten (e-mailadres, adres en telefoonnummer) mee van de verwerende partij én van de houder van de vergunning.

Met dezelfde e-mail bezorgt de verzoekende partij gelijktijdig (via cc) het verzoekschrift ook aan de verwerende partij en aan de houder van de vergunning.

De relevante e-mailadressen zijn :

De griffie of de griffier van wacht zal de goede ontvangst van de elektronische documenten aan de verzoekende partij bevestigen.