Regelgeving

Regelgeving vanaf 24 juni 2021

Het decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures (B.S. 14/06/2021) wijzigt op een aantal belangrijke punten het procedureverloop bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De inwerkingtreding van de meeste procedurele aanpassingen moet nog door de Vlaamse regering bepaald worden en is afhankelijk van een uitvoeringsbesluit.

De wijzigingen aan artikel 35 en 37 DBRC-decreet treden wel al in werking vanaf 24 juni 2021
De overgangsbepalingen zijn opgenomen in artikel 9 van het wijzigingsdecreet.

Regelgeving omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017

De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse Regering geregeld. 

Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen vind je terug in

De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen, de beoordelingsgronden en de regels over wat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kan je in de VCRO en de nieuwe titel V van het DABM vinden. Titel V van het DABM bevat ook een aantal essentiële bepalingen over de milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure).
 

DBRC regelgeving

  • De gecoördineerde Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening, kortweg VCRO
  • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg DBRC-decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, kortweg Procedurebesluit
  • Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering