Regelgeving

Regelgeving vanaf 24 april 2017

Het decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft (B.S. 24/01/2017) wijzigt op een aantal (belangrijke) punten het procedureverloop bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges (B.S. 24/04/2017) voert dit decreet verder uit.

Het wijzigingsdecreet en wijzigingsbesluit treden in werking op 24 april 2017.

De overgangsbepalingen zijn opgenomen in artikel 22 van het wijzigingsdecreet en artikel 71 van het wijzigingsbesluit.
 

Regelgeving omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017

De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse Regering geregeld. 

Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen vind je terug in

De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen, de beoordelingsgronden en de regels over wat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kan je in de VCRO en de nieuwe titel V van het DABM vinden. Titel V van het DABM bevat ook een aantal essentiële bepalingen over de milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure).
 

DBRC regelgeving

  • De gecoördineerde Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening, kortweg VCRO
  • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg DBRC-decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, kortweg Procedurebesluit
  • Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering