Privacy en cookies

snel naar

Cookieverklaring

 

Privacyverklaring

datum van de laatste update: 25 januari 2021

Dienst van de Bestuursrechtscolleges - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Handhavingscollege - Raad voor Verkiezingsbetwistingen

 

Inleiding

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege, en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen respecteren en beschermen de persoonlijke levenssfeer van haar betrokkenen.

In deze privacyverklaring verneemt u meer over o.a.:

 • de persoonsgegevens - digitaal en op papier - die wij van u verwerken;

 • de verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;

 • uw rechten en de wijze waarop u deze kan uitoefenen; en

 • de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen

 • "Raad voor Vergunningsbetwistingen" of " RvVb", zoals beschreven in de publicatie van 30 november 2009 in het Belgisch Staatsblad en bekrachtigd in het reglement van orde van de Vlaamse Regering op 20 november 2009;

 • "Handhavingscollege" of "HHC", administratief rechtscollege zoals beschreven in Artikel 16.4.19, §1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en ingevoegd door het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het DABM;

 • "Raad voor Verkiezingsbetwistingen" of "R.Verkb.", zoals beschreven in het decreet (DBRC-decreet) van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges; en

 • "Dienst van de Bestuursrechtscolleges" of "DBRC", zoals beschreven in het DBRC-decreet; de Dienst van de Bestuursrechtscolleges moet zorgen voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van de 3 bovenvermelde rechtscolleges, dit met het oog op het garanderen, binnen een redelijke termijn, van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming.

Adres:

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

E-mail functionaris voor gegevensbescherming:

dpo.dbrc@vlaanderen.be

Terminologie

 • “Persoonsgegevens”: gegevens die op u als natuurlijke persoon betrekking hebben.

 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 •  “Verwerker”: natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • "Gebruiker" of "u": elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling van wie gegevens worden verwerkt.

Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de “AVG”) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (de "kaderwet") betreffende de tenuitvoerlegging van de open clausules van de AVG. Wij passen dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

Wij vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en u persoonsgegevens doorgeeft aan één van bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijken.

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Wij behouden ons bijgevolg het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te kunnen aanpassen, mits u hiervan op de hoogte wordt gesteld via deze website.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, en de verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken mogelijk de volgende gegevens van u:

Verwerking

Betrokkenen

Doel

Categorieën persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Verwerkingsverantwoordelijken

Behandelen algemene vragen

Burgers, advocaten, overheidspersoneel, (contactpersonen bij) ondernemingen

 • Communicatie met procespartijen buiten het kader van een normaal procedureverloop
 • Communicatie met derden die geen betrokken partij zijn bij een hangende zaak
 • Communicatie met burgers die informatie vragen

Identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens die u ons verschaft.

Toestemming

5 jaar

DBRC, RvVb, HHC, R.Verkb.

Behandelen van procedures

Burgers, advocaten, overheidspersoneel, (contactpersonen bij) ondernemingen

 • Behandelen van beroepen ingesteld bij de rechtscolleges

Identificatiegegevens, contactgegevens, financiële bijzonderheden, kadastrale gegevens, gezondheidsgegevens(*), gerechtelijke gegevens(**)

Wettelijke verplichting

20 jaar

DBRC, RvVb, HHC, R.Verkb.

Publicatie van arresten

Burgers, advocaten, overheidspersoneel, (contactpersonen bij) ondernemingen

 • Het (verplicht) openbaar maken van de uitspraken (via het publiceren op onze website van arresten)

Identificatiegegevens, contactgegevens, financiële bijzonderheden, kadastrale gegevens, gezondheidsgegevens(*), gerechtelijke gegevens(**)

Wettelijke verplichting

Onbeperkt

RvVb, HHC, R.Verkb.

(*) deze persoonsgegevens zijn mogelijk gegevens die vallen onder de bijzondere categorieën zoals gedefinieerd in Art. 9 van de AVG, het betreffen gegevens die u ons zelf hebt bezorgd in het kader van een beroep, bijvoorbeeld met het oog op het aantonen van uw belang

(**) deze persoonsgegevens zijn mogelijk gegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten (zoals gedefinieerd in Art. 10 van de AVG), in het geval deze relevant zouden zijn voor de behandeling van de procedure

Bronnen en ontvangers van uw persoonsgegevens (uitwisseling)

 • DBRC zal uw gegevens uitwisselen met het betreffende rechtscollege (RvVb, HHC, R.Verkb.).

 • RvVb ontvangt gegevens uit het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.

 • In geval van cassatieberoep wordt uw dossier overgemaakt aan de Raad van State.

 • In geval van een prejudiciële vraag wordt uw dossier overgemaakt aan het Grondwettelijk Hof.

 • In geval van een prejudiciële vraag wordt uw dossier overgemaakt aan het Europees Hof van Justitie.

 • Elke procespartij heeft inzage in het dossier van de rechtspleging (en heeft dus toegang tot de daarin vermelde persoonsgegevens).

De rechten en de wijze waarop u uw rechten als gebruiker kan uitoefenen

 

De rechten

 

Overeenkomstig artikel 7.3 en artikel 13 tot en met 22 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 heeft u, na schriftelijk verzoek zoals hierna vermeld, het recht om:

 • uw toestemming tot gegevensverwerking te allen tijde in te trekken.
  Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming.

 • inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens of er een kopie van te verkrijgen.

 • uw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.

 • uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting, de vervulling van onze taak van algemeen belang, de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering.

 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

De uitoefenwijze

 

De DBRC verzorgt de ondersteuning van de 3 bovenvermelde rechtscolleges met het oog op het garanderen van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming, bijgevolg behartigt de DBRC ook uw rechten met betrekking tot uw privacy. Om uw vermelde rechten te kunnen uitoefenen, vragen wij u een schriftelijk verzoek in te dienen door ons een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar het hoger vermelde adres ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming of door een e-mail te sturen naar dpo.dbrc@vlaanderen.be

Na ontvangst van uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Van dergelijke verlenging wordt u in kennis gesteld.

De uitoefening van de vermelde rechten is in principe kosteloos.

Naast de hierboven vermelde rechten, heeft u overeenkomstig artikel 77 tot en met 82 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 eveneens het recht om:

 • een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zijnde de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens) wegens persoonsgegevensinbreuk. Meer info vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.

 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de verwerkingsverantwoordelijke wegens persoonsgegevensinbreuk.

Opmerking betreffende de mogelijkheid tot het weglaten van de identiteit van natuurlijke personen bij de publicatie van het arrest

 

U kan een verzoek tot het weglaten van identiteitsgegevens indienen vanaf het begin van de procedure tot op de dag van de sluiting van de debatten op de openbare zitting. Dit kan in bepaalde omstandigheden zowel voor uw eigen gegevens als voor de gegevens van anderen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar artikel 46 van het DBRC-decreet.

 

De maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

 

De maatregelen die wij hanteren

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om een optimaal beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Zo troffen wij onder meer volgende maatregelen:

 • de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming, die ingeval van vragen of problemen kan worden gecontacteerd, dit kan via dpo.dbrc@vlaanderen.be;

 • het logisch en fysiek beschermen van de toegang tot uw persoonsgegevens;

 • het onderwerpen van de personen met toegang aan vertrouwelijkheidsverbintenissen;

 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;

 • het op regelmatige tijdstippen testen, evalueren en bijsturen van de doeltreffendheid van onze veiligheidsmaatregelen;

 • het afdwingen van garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, ingeval van onderaanneming persoonsgegevens verwerkt;

 • het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n);

 • het melden van een inbreuk en andere belangrijke info aan de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval aan de betrokkene(n), indien het een inbreuk in verband met persoonsgegevens betreft die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n); en

 • het desgevraagd samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteiten bij het vervullen van onze taken.

De maatregelen die wij van u vragen

 

Hoewel wij alle mogelijke inspanningen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt.

Wij vragen u bijgevolg om:

 • volledige en accurate informatie aan ons te verstrekken.

 • de nodige zorg te dragen over de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en eventuele gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord). Deze zijn immers strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.

 

Het gebruik van cookies

 

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren, bijgevolg impliceert dit tevens een verwerking van persoonsgegevens.

Voor details betreffende het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website verwijzen we naar onze cookieverklaring

 

Vragen en of opmerkingen

 

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met de bovenvermelde rechtscolleges en/of de DBRC via info.dbrc@vlaanderen.be of dpo.dbrc@vlaanderen.be.

 

Cookieverklaring

Wie verwerkt uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën?

DBRC respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij werken aan interactieve diensten op uw maat. Deze website hanteert cookies en vergelijkbare technologieën om dit mogelijk te maken. Hieronder informeren wij u over welke cookies en vergelijkbare technologieën wij gebruiken en waarom wij deze gebruiken. Verder lichten we toe hoe u als gebruiker het gebruik ervan kunt controleren. Deze cookieverklaring weerspiegelt het algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming bij het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën van: 

 • de "Raad voor Vergunningsbetwistingen" of " RvVb", zoals beschreven in de publicatie van 30 november 2009 in het Belgisch Staatsblad en bekrachtigd in het reglement van orde van de Vlaamse Regering op 20 november 2009;
 • het "Handhavingscollege" of "HHC", administratief rechtscollege zoals beschreven in Artikel 16.4.19, §1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en ingevoegd door het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het DABM;
 • de "Raad voor Verkiezingsbetwistingen" of "R.Verkb.", zoals beschreven in het decreet (DBRC-decreet) van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges; en
 • de "Dienst van de Bestuursrechtscolleges" of "DBRC", zoals beschreven in het DBRC-decreet; de Dienst van de Bestuursrechtscolleges moet zorgen voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van de 3 bovenvermelde Vlaamse bestuursrechtscolleges, dit met het oog op het garanderen, binnen een redelijke termijn, van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming.

Als u algemene vragen hebt over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, opmerkingen of suggesties of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) door te mailen naar:

Hoe beperkt, weigert of verwijdert u het gebruik van cookies?

Als bezoeker kunt u cookies beperken, weigeren en verwijderen op verschillende wijzen:
1.    Navigeer in de incognitomodus;
2.    Configureer uw browser-instellingen;
3.    Installatie van extensies of add-ons; en
4.    Gebruik een browser die uw privacy beschermt.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. 


1.    Navigeer in de incognitomodus


U kunt onder meer navigeren in de “incognitomodus” die beschikbaar is in de meest gebruikte browsers voor pc of mobiele apparaten (zoals Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari en Opera).

Deze browsers wissen de navigatiegegevens (wachtwoord, cookies, formulieren, cache-inhoud en de verschillende geschiedenislijsten) wanneer u de browser sluit. Daarmee voorkomt u dat er trackinggegevens over uw surfgedrag achterblijven op uw computer (of mobiele apparaat) wanneer u stopt met internetten. Met de incognitomodus verhindert u dus niet dat er tijdens het navigeren cookies worden geplaatst en gelezen, en evenmin worden de tracking gegevens gewist die na eerdere internetsessies zijn achtergebleven. Daarvoor kunt u gebruikmaken van andere mogelijkheden die browsers bieden.


2.    Configureer uw browser-instellingen


In de configuratie-instellingen van de browser kunt u permanent toestemming geven voor het in de toekomst opslaan en lezen van cookies op uw apparaat of dit permanent weigeren. Hoe specifiek die keuze kan zijn (derdepartijcookies, eerstepartijcookies, bewaartermijn, enzovoort) hangt af van de gebruikte browser en het besturingssysteem.

De keuze heeft geen gevolgen voor informatie die reeds is opgeslagen, maar kan dat wel hebben voor de gegevens van de verbinding met bepaalde websites, waardoor bepaalde functies niet meer werken en opnieuw verbinding moet worden gemaakt met deze websites of opnieuw moet worden ingelogd.

U kunt ook in uw configuratie-instellingen de navigatiegegevens wissen die reeds op uw apparaat staan (waaronder cookies).

Afhankelijk van de browser is het mogelijk om gegevens te wissen op grond van ouderdom, aard en/of bezochte website. Het is niet bij alle browsers mogelijk om een gedetailleerd overzicht te krijgen van opgeslagen cookies en om ze afzonderlijk te verwijderen.

Enkele browsers met verdere uitleg:

3.    Installeer extensies of add-ons


U kunt op uw computer extensies en add-ons installeren die via uw browser toegankelijk zijn om u te helpen bij het beheren van cookies en andere trackers en om inbreuken op uw privacy te voorkomen.


4.    Gebruik van een browser die de privacy van de gebruiker beschermt


Op mobiele apparaten (Android en iOS) kunt u een browser installeren die uw privacy beter beschermt (een privacy browser).


Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën?


We verwerken uw persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën als u gebruik maakt van onze website of mobiele toepassing, diensten aanvraagt of contact met ons opneemt. Wij plaatsen en beheren de functionele cookies vanaf uw eerste bezoek aan de website.


Welke gegevens verwerken wij over u?


We verzamelen uw persoonsgegevens aan de hand van cookies en vergelijkbare technologieën. Dat zijn de gegevens die ons toelaten om u rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks te identificeren. Net omdat deze gegevens kwalificeren als persoonsgegevens is de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in de privacyverklaring onverminderd van toepassing op de verwerking door de cookies en vergelijkbare technologieën. Klik hier voor de privacyverklaring.


Hoe verkrijgen wij uw toestemming?


DBRC maakt enkel gebruik van functionele cookies op deze website. Functionele cookies vereisen geen toestemming van de gebruiker van de website of applicatie. Voor de functionele cookies geeft de bezoeker impliciet toestemming door het gebruik van de website. De impliciete toestemming voor wat betreft het gebruik van functionele cookies doet geen afbreuk aan: 

 • De kennisgevings- en informatieplicht die rust op de DBRC bij het gebruik van deze cookies. De DBRC moet informatie geven over hoe de cookies kunnen worden gewist; en
 • Het feit dat ook deze cookies niet langer mogen bewaard worden dan noodzakelijk is.

De functionele cookies mogen geplaatst en opgeslagen worden zonder expliciete toestemming.


Hoe oefent u uw rechten uit?


Voor een uitgebreide en algemene uitleg met betrekking tot de uitoefening van uw rechten verwijzen wij naar de privacyverklaring. Zie hier voor meer informatie.:


Wat zijn cookies precies?


Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of applicatie tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Wie plaatst deze cookies? Servers van de websites of applicaties die u bezoekt of servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies vergemakkelijken over het algemeen uw interactie met de website of applicatie. Ook kunnen deze cookies u helpen (sneller te) navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.


De soorten cookies?


Functioneel en niet-functioneel

Vooreerst maken we in de praktijk een onderscheid tussen de functionele en de niet-functionele cookies. Het onderscheid is belangrijk omdat u voor het ene toestemming moet geven en voor het andere niet. De functionele cookies zijn vrij van toestemming. De niet-functionele cookies vereisen daarentegen een vrije, specifieke, geïnformeerde en voorafgaande toestemming.

Functionele cookies:

 • In de volksmond spreekt men van de strikt noodzakelijke, essentiële of functionele cookies:

  • Het gaat over de cookies die:
   • strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de communicatie tussen u en de website of de applicatie; en
   • noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een dienst van de informatiemaatschappij.
  • Voorbeelden van functionele cookies zijn onder andere cookies voor gebruikersinput, authentificatiecookies, beveiligingscookies, cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface, flashcookies, load balancing cookies, … 

Niet-functionele cookies:

 • Analytische cookies (analytical cookies) zijn erop gericht om informatie te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website of de applicatie door de gebruikers ervan. Dit kan onder andere inzichten opleveren over de bezochte pagina’s, de gemiddelde duur van een bezoek, de manier waarop een bezoeker op de website is terechtgekomen, e.d.m. … De gegevens die analytische cookies genereren kunnen voor de websitehouder zelf anoniem, gepseudonimiseerd of geïdentificeerd zijn. Dat is afhankelijk van het gebruik van de soort cookie alsook van de instellingen van de websitehouder. Sommige analytische cookies kunnen als functionele cookies beschouwd worden, maar dat is uitzonderlijk.
 • Advertentie cookies (tracking, advertising of targeting cookies) verzamelen persoonsgegevens over het surfgedrag van de bezoeker met als doel het opbouwen van een online profiel van de gebruiker van de websites of applicaties om reclame of inhoud te kunnen vertonen die binnen de interessesfeer valt van de gebruiker. Deze cookies kunnen een vorm van geautomatiseerde besluitvorming uitmaken. Dit is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het geval.
Wie plaatst ze?


Vervolgens is er bij het gebruik van cookies ook een onderscheid te maken op basis van welke partij de cookies plaatst en beheert:

 • Eerstepartijcookies (first party cookies) zijn de cookies die de houder van de website plaatst en beheert en zijn specifiek voor de bezochte website of applicatie. Deze cookies kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
 • Derdepartijcookies (third party cookies) zijn de cookies die een derde partij plaatst en beheert op de website van een andere eigenaar, denk maar aan onder andere Facebook, Google, YouTube, … Deze derde partijen plaatsen deze cookies als u een website bezoekt of applicatie gebruikt. De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen voor de houder van de website geanonimiseerd, gepseudonimiseerd of geïdentificeerd zijn. Dit is afhankelijk van de eigen instellingen of de instellingen bij de derde partij. Derdepartijcookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bijvoorbeeld door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.
Hoe lang blijven de cookies actief?


Tot slot is er ook een onderscheid te maken op basis van de duurtijd van de cookies, er zijn namelijk tijdelijke en permanente cookies:

 • Tijdelijke cookies (session cookies) zijn tijdelijk opgeslagen in de browser of de applicatie. Als u de browser of de applicatie afsluit, worden deze tijdelijke cookies automatisch gewist.
 • Permanente cookies (persistent cookies) blijven op uw computer of mobiele apparaat staan totdat de cookies verstreken zijn, een nieuwe versie van de cookies is geïnstalleerd of tot u ze manueel verwijdert. Komt u terug naar dezelfde website of applicatie? Dan herkent men u aan de hand van de eerder geplaatste cookies.

Welke cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken wij op deze website?


Hieronder vindt u de gedetailleerde uitleg voor wat betreft de functionele cookie waar wij gebruik van maken:

 • Functionele cookie
  • Naam van cookie: has_js
  • Doel: De cookie houdt bij of de gebruiker JavaScript heeft ingeschakeld al dan niet.
  • Website: www.dbrc.be 
  • Cookie(s) geplaatst door: DBRC
  • Ontvangers van de gegevens: DBRC
  • Geldigheid: Tijdelijke cookie

Algemene informatie


Wij hebben elk moment het recht om deze cookieverklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden wij altijd via de website en gelden vanaf het moment dat we deze bekendmaken.


-- Terug naar boven --