Persmededeling - WeTransfer geen afgifte tegen ontvangstbewijs

  • 14 oktober 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

WeTransfer is geen beveiligde zending

Wanneer iemand een bestuurlijk beroep instelt tegen een vergunningsbeslissing vereist de regelgeving dat die persoon gelijktijdig en ‘per beveiligde zending’ een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan de vergunningsaanvrager en aan de vergunningverlenende overheid in eerste aanleg (artikel 56, derde lid Omgevingsvergunningsdecreet).

In zijn arrest van 14 oktober 2021 (RvVb-A-2122-0126) spreekt de Raad zich uit over de vraag of een verzending via WeTransfer met downloadbewijs een ‘beveiligde zending’ uitmaakt (artikel 2, 2° Omgevingsvergunningsdecreet).

De Raad oordeelt dat dat niet het geval is en een verzending via WeTransfer met downloadbewijs niet gelijk te stellen is met een ‘afgifte tegen ontvangstbewijs’. Een afgifte tegen ontvangstbewijs veronderstelt een analoge, persoonlijke overhandiging. Een louter downloadbewijs bevat geen handtekening van de ontvanger (dit in tegenstelling tot een ontvangstbewijs dat wordt gegeven na afgifte waarop, naast de datum, ook de handtekening van de ontvanger wordt aangebracht). Een WeTransfer-zending is evenmin een door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze.

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2122-0126 (181 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen