Persmededeling - arrest Grondwettelijk Hof - Validatiedecreet

  • 25 oktober 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Reactie naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 oktober 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen nam kennis van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 oktober 2021, met nummer 142/2021.  

Het Hof verwerpt met dit arrest de beroepen tot vernietiging van het Decreet van 17 juli 2020 tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines (Validatiedecreet). 

Zonder een uitdrukkelijk verzoek daartoe van de Raad is er voor de partijen, in hangende zaken bij de Raad met een principiële doorwerking van het Validatiedecreet, geen grond om proactief (aanvullende) nota’s in te dienen. 

Contactpersoon Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 70 64 23
Arrest https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-142n.pdf
Twitter @DBRC_Vlaanderen