Persbericht - Steenokkerzeel - MS Centrum - schorsing

  • 6 mei 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de omgevingsvergunning voor het bouwen van een ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis op de site van het Nationaal MS Centrum in Steenokkerzeel 

Op 26 november 2020 verleende de deputatie van Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning voor onder meer het slopen van de bestaande bebouwing en de bouw van een ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis op de site van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum in Steenokkerzeel. In een eerste fase worden de gebouwen van het vastgesteld geïnventariseerd bouwkundig erfgoed ‘Ursulinenklooster’ gesloopt. De Raad oordeelt in zijn arrest van 6 mei 2021 dat de hoogdringendheid verantwoord is. 

De aanvraag is volgens de gewestplanbestemming gelegen in ‘woongebied’. Openbare nutsvoorzieningen zijn in woongebied slechts toegelaten voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Op basis van een eerste voorlopig onderzoek stelt de Raad in zijn arrest vast dat de deputatie niet heeft onderzocht of het project past in de onmiddellijke omgeving. Daardoor heeft ze dus niet wettig beslist dat de aanvraag overeenstemt met de bestemming woongebied. Daarnaast bevat de vergunningsbeslissing volgens de Raad ook geen deugdelijke beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening. 

Verder oordeelt de Raad dat de deputatie op het eerste gezicht niet deugdelijk motiveert waarom ze de erfgoedwaarde van het Ursulinenklooster als beperkt of onbestaande beschouwt. De vergunning verduidelijkt niet waarom de sloop van het klooster noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het project en bevat geen afweging van de erfgoedwaarde van het klooster tegen het maatschappelijk belang van de aanvraag. 

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 /70 64 23

Arrest              pdf bestandRVVB.S.2021-0970.pdf (294 kB)

Twitter            @DBRC_Vlaanderen