Persbericht - retailcomplex Kampenhout-Sas - vernietiging

  • 26 augustus 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een retailcomplex en de heraanleg van twee rotondes te Kampenhout-Sas

Op 30 januari 2019 verleende de Vlaamse minister van Omgeving een omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een retailcomplex en de heraanleg van twee rotondes in Kampenhout-Sas. Met het arrest van 25 augustus 2020 vernietigt de Raad die vergunning.

De Raad oordeelt dat de vergunningsbeslissing niet voldoende antwoordt op het bezwaar dat het retailcomplex strijdt met het provinciaal beleid om grootschalige kleinhandel te concentreren.

Verder oordeelt de Raad ook dat het vergunde project de wijziging van een buurtweg vereist, zonder dat daarvoor de verplichte procedure van de Buurtwegenwet werd doorlopen.

Ten slotte vindt de Raad dat de vergunningsbeslissing niet afdoende en zorgvuldig aangeeft waarom het retailcomplex verenigbaarheid is met de goede ruimtelijke ordening. Meer bepaald stelt de Raad vast dat de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie tijdens de vergunningsprocedure kritiek uitte over de functionele inpasbaarheid van het retailcomplex en de groenvoorzieningen. Die kritiek wordt in de vergunningsbeslissing niet voldoende ontmoet.