Persbericht - Machelen - Broeklin - verwerping schorsing

  • 7 oktober 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het schorsingsberoep tegen de omgevingsvergunning voor het project ‘Broeklin’ te Machelen

Op 24 maart 2021 verleent de Vlaamse regering een omgevingsvergunning aan de nv Uplace voor de uitvoering van het project ‘Broeklin’.

Het project kadert in het verlengde van het eerder beoogde ‘Uplace’ project en beoogt de opwaardering van een oude industriële site in het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. 

Het vergunde project omvat de oprichting en uitbating van een nieuwe circulaire werkwinkelwijk met kantoren, recreatie, kmo/bedrijventerrein en detailhandel met maakwinkels in zes geschakelde industriële hallen. Er wordt ook een ondergrondse parking aangelegd van 146.310 m² en een parkgebied van 25.000 m².

De Raad voor Vergunningsbetwistingen ontving tegen die vergunning in totaal drie afzonderlijke vernietigingsberoepen. Eén daarvan is ingesteld door de stad Vilvoorde die, naast de vernietiging van de vergunning, ook verzoekt om de schorsing ervan. Het is over die schorsingsvordering dat de Raad zich nu uitspreekt.

Wanneer een verzoekende partij om de schorsing van een vergunning vraagt, moet ze aantonen dat haar zaak een spoedige behandeling vereist. Wanneer de Raad daar vervolgens over oordeelt, onderzoekt de Raad in eerste instantie de vraag of er redenen zijn om te beletten dat de werken worden uitgevoerd.

Met zijn arrest wijst de Raad de gevraagde schorsing af omdat de stad Vilvoorde niet aantoont dat de zaak een spoedige behandeling vereist. De Raad wijst erop dat het project vrij grootschalig is en de nv Uplace duidelijk maakt dat ze de werken nog niet dadelijk zal aanvatten. 

In het arrest wordt nog geen uitspraak gedaan over de wettigheid van de vergunning. 
 

Arrest pdf bestandArrest RvVb-S-2122-0101 in de zaak 2021-RvVb-0623-SA (origineel document).pdf (184 kB)

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 70 64 23