Persbericht - Kontich - verzoek tot schorsing omgevingsvergunning windturbines - verwerping

  • 20 mei 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Eerste arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over windturbines na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2021

Op 13 oktober 2020 verleent de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van twee windturbines in Kontich.

Twee buurtbewoners komen tegen die vergunning in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (de Raad) en verzoeken de schorsing en de vernietiging ervan. Met het arrest van 20 mei 2021 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing.

Om te komen tot een schorsing, moeten de verzoekende partijen allereerst aantonen dat de schorsing hoogdringend is, waarin ze ook slagen. Het is evenwel ook vereist dat er een ernstig middel is.

Ze beroepen zich daarbij onder meer op de ongrondwettigheid van het decreet van 17 juli 2020 tot validatie van de sectorale normen voor windturbines en zijn van oordeel dat dit decreet geen rechtsbasis kan vormen voor de verleende omgevingsvergunning.

Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Raad heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de sectorale normen voor windturbines (afdeling 5.20.6 Vlarem II) onwettig waren, aangezien deze normen niet onderworpen werden aan een voorafgaandelijke milieueffectenrapportering.

Geconfronteerd met de onwettigheid van deze normen heeft de decreetgever, met het oog op de rechtszekerheid, en daaraan gerelateerd de realisatie van de doelstellingen voor hernieuwbare energie en de elektriciteitsbevoorrading, het noodzakelijk geacht om deze normen decretaal te valideren met het reeds vermelde Validatiedecreet. Dit decreet tilt een uitvoerende norm (de sectorale normen voor windturbines) met terugwerkende kracht naar het wetskrachtig niveau, enkel voor wat betreft de afwezigheid van een voorafgaandelijke milieueffectenrapportering.

Dit decreet werd door meerdere partijen aangevochten bij het Grondwettelijk Hof, deze vorderen zowel de schorsing als de vernietiging ervan.

Het Grondwettelijk Hof heeft met het arrest van 25 februari 2021 met nummer 30/2021 de vorderingen tot schorsing verworpen, omwille van het niet voldaan zijn aan de vereiste van ernstige middelen.

De Raad neemt akte van dit arrest en sluit zich, na een eerste voorlopige beoordeling, volledig aan bij de omvangrijke motivering van dit arrest.

Het Validatiedecreet is volgens de Raad in overeenstemming met de door het Hof van Justitie ontwikkelde handhavings- en validatiecriteria en de voorgestelde prejudiciële vragen dienen niet gesteld te worden.

Ook de andere middelen (en hun onderdelen) worden verworpen door de Raad.

Contactpersoon Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 70 64 23
Arrest pdf bestandArrest RvVb-S-2021-1004 (338 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen