Persbericht - Hoogstraten - tomatenkwekerij - schorsing

  • 12 augustus 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating van een tomatenkwekerij in Hoogstraten

Op 5 december 2020 verleent de bevoegde Vlaamse minister een omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating van een tomatenkwekerij van 119.400 m² in Hoogstraten.

De vzw Natuurpunt Markvallei komt tegen die vergunning in beroep bij de Raad en verzoekt de schorsing en vernietiging ervan. Met het arrest van 12 augustus 2021 schorst de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning op basis van een eerste voorlopig onderzoek van de zaak.

De Raad stelt in het arrest vast dat de inrichting is gelegen in de buurt van een natuurgebied, met name een Habitatrichtlijngebied en de vzw aantoont dat er natuurwaarden aanwezig zijn die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. De minister oordeelde dat de stikstofemissie van het bedrijf minder dan 5% bijdraagt aan de zogenaamde kritische last zodat er geen significante effecten zullen optreden en geen betekenisvolle aantasting is in het natuurgebied.

De Raad oordeelt dat de minister met die beoordeling, die gesteund is op het zogenaamde voorlopige PAS-kader, niet voldoende onderzoekt of de tomatenkwekerij een risico op aanzienlijke gevolgen voor het nabijgelegen habitatrichtlijngebied heeft. Louter verwijzen naar de algemene drempelwaarden van het toen geldende PAS volstaat volgens de Raad niet om voorbij te gaan aan een concrete beoordeling van de betekenisvolle effecten op de nabijgelegen natuur (artikel 36ter Natuurdecreet).

Dat de aanvrager een passende beoordeling heeft opgemaakt, is volgens de Raad niet relevant aangezien niet blijkt dat de minister die studie concreet heeft betrokken bij het verlenen van de vergunning.

 

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-S-2021-1254 (218 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen