Persbericht - Gent - Ecowijk Gantoise - vernietiging

  • 8 juli 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad vernietigt opnieuw verkavelingsvergunning “Ecowijk Gantoise” op site voormalige terreinen voetbalstadion KAA Gent en hockey- en tennisclub La Gantoise

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen verleent op 18 juni 2020 een verkavelingsvergunning voor een woonwijk voor een 300-tal woningen met een centraal openbaar park volgens de principes van het zogenaamde ecowijkconcept.

Het betreft een heroverweging nadat de Raad bij arrest van 23 juli 2019 een eerdere vergunning van 14 december 2017 heeft vernietigd. De deputatie had toen de inrichting van het openbaar domein uit de vergunning gesloten omwille van een aantal onduidelijkheden, maar toch lasten en voorwaarden m.b.t. het openbaar domein verbonden aan die vergunning, wat intern tegenstrijdig was.

De nieuwe verkavelingsvergunning zou nu wel ook gelden als stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van het openbaar domein, maar om dit mogelijk te maken moesten de plannen op een aantal punten aangepast worden, onder meer op het vlak van het afwateringsconcept en de (trage) wegenis. De Raad is van oordeel dat de deputatie niet op goede gronden heeft geoordeeld dat het hier slechts gaat om “beperkte” planwijzigingen zoals voorgeschreven in artikel 4.3.1, §1, tweede lid VCRO. 

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-1187 (273 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen