Persbericht - Gent - Dok Noord - vernietiging

  • 25 augustus 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunningen met betrekking tot de site ‘Dok Noord’ in Gent

Op 25 augustus 2020 heeft de Raad zich uitgesproken over een aantal beroepen tot nietigverklaring van (omgevings)vergunningen met betrekking tot de site ‘Dok Noord’ in Gent. 

Dat is een voormalige fabriekssite gekend als de ‘ACEC-site’ die intussen (bijna) geheel geconverteerd is naar een gemengde site met diverse stedelijke functies, zoals voorzien in het Gemeentelijk RUP ‘ACEC’. 

De beroepen zijn ingesteld door een aantal eigenaars en/of bewoners van appartementen in het zogenaamde ‘locomotief-gebouw’ op deze site.
 
Arrest met nr. RvVb-A-1920-1142

Op 8 maart 2018 verleende de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van de herbestemming van ‘Hal 16’ als markthal voor handel- en horecafuncties.

De Raad vernietigt deze vergunning omdat er pas in graad van beroep een geurnota werd toegevoegd aan het dossier, zonder dat deze aan een openbaar onderzoek werd onderworpen of de verzoekende partijen hierover nuttig zijn gehoord in de beroepsprocedure. De Raad vindt dat de vergunningsbeslissing artikel 51 van het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent schendt en dat het openbaar onderzoek wordt uitgehold.
 
Arrest met nr. RvVb-A-1920-1143 

Op 11 oktober 2018 verleende de deputatie een verkavelingswijzigingsvergunning. De wijziging omvat onder meer de aanleg van een keerpunt voor brandweerwagens in de centrale groenzone, en is mede ingegeven vanuit de idee om de bouw van een sociaal wooncomplex op de site niet te hypothekeren. De deputatie verleende de vergunning onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het keerpunt “geen ideaal scenario” is en daarom beschouwd moet worden als een “tijdelijke oplossing” om de bouwmogelijkheden niet te verhinderen en moet verdwijnen “wanneer een doorrit (naar de Sassevaartstraat) realiseerbaar is”. 

De Raad oordeelt dat deze voorwaarde niet voldoende precies is. De Raad brengt daarbij in herinnering dat verkavelingsvoorschriften een reglementair karakter hebben in de mate dat ze de ruimtelijke ordening vorm geven, en dat ze daarom op voldoende duidelijke wijze moeten worden geformuleerd.
 
Arrest met nr. RvVb-A-1920-1144 

Op 20 september 2018 heeft de deputatie een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 19 sociale appartementen op de site. 
Volgens de bestreden beslissing kan de brandveiligheid van het ‘locomotiefgebouw’ gegarandeerd worden door de aanleg van het keerpunt voor brandweerwagens te voorzien in de aanvraag tot verkavelingswijziging, die op dat ogenblik evenwel nog niet was goedgekeurd. 

De Raad vernietigt de vergunning voor de bouw van de sociale appartementen omdat er vooruitgelopen wordt op een onzekere gebeurtenis, met name de goedkeuring van de verkavelingswijziging. Dit geldt des te meer aangezien de Raad ook de verkavelingswijzigingsvergunning van 11 oktober 2018 vernietigt.
 
Arrest met nr. RvVb-A-1920-1146

Tenslotte verleende de deputatie op 2 mei 2019 een omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwbouw volume bestaande uit drie bouwlagen achter de bestaande historische gevel van het vroegere ‘Poortgebouw’ van de ‘Hal 8’ van de vroegere ‘ACEC -site’. 

De Raad vernietigt deze vergunning omdat de deputatie niet afdoende en zorgvuldig heeft onderzocht of er voor deze aanvraag, die een wijziging behelst van een groter project waarvan de MER-ontheffingsbeslissing is vervallen, een project-MER of nieuwe ontheffingsbeslissing moest worden gevoegd.