PERSBERICHT - fietsostrade provincie Antwerpen - Kapellen - vernietiging

  • 5 maart 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt vergunning voor deel van fietsostrade tussen Kapellen en Ekeren wegens misstap in de procedure  

De Raad stelt in het arrest van 11 februari 2021 vast dat de plannen van de fietsostrade gewijzigd zijn, zonder dat hiervoor de vereiste goedkeuring van de gemeenteraad werd gevraagd. 

Ten aanzien van een vorige aanvraag werd de fietsweg al opgeschoven richting de spoorweg, om voldoende plaats te voorzien voor een groenbuffer. Tijdens de vergunningsprocedure van deze aanvraag werd beslist om het ontwerp nogmaals te wijzigen, dit om het fietspad niet naar het spoor te laten afwateren maar naar de andere zijde, en om parallel aan het fietspad een infiltratievoorziening onder de vorm van een wadi aan te leggen die wordt geïntegreerd in de berm. Die aanpassing resulteert in een aangepast dwarsprofiel voor 250 meter. Het fietspad wordt nu aangelegd met een helling van 2% in de richting van de wadi. De aanvraag zelf voorzag een helling van 2,5% richting het spoor. 

Tijdens de vergunningsprocedure zijn dus aanpassingen doorgevoerd aan de hellingsgraad van het fietspad en de weguitrusting (de aanleg van de wadi). Beslissingen over de wegaanleg behoren echter tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, zodat die zich ook moet uitspreken over wijzigingen die hieraan worden doorgevoerd. Dit is een procedurele stap die gezet moet worden vooraleer de vergunning wordt verleend (artikel 4.2.25 VCRO; ondertussen vervangen door artikel 31 Omgevingsvergunningsdecreet).

De gemeenteraad van Kapellen keurde het oorspronkelijke ontwerp van de fietsostrade goed op 18 december 2017. De wijzigingen die nadien tijdens de vergunningsprocedure aan dit ontwerp werden doorgevoerd, moesten dus evenzeer aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Deze vergunning van de provincie Antwerpen werd om deze reden vernietigd en dus niet omwille van het verstoren van een kikkerpoel, zoals in bepaalde media vermeld werd.

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 /70 64 23

Arrest
    
Twitter            @DBRC_Vlaanderen