Persbericht - Boechout - bv BARKA - vernietiging

  • 11 maart 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning verleend aan de bv BARKA voor de bouw en exploitatie van een nieuw glastuinbouwbedrijf

Op 12 april 2019 verleent de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een glastuinbouwbedrijf te Boechout.

Omwonenden komen tegen die vergunning in beroep bij de Raad en verzoeken de vernietiging ervan. Met het arrest van 11 maart 2021 willigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep in en vernietigt de vergunning.

De bv Barka is een bestaand glastuinbouwbedrijf voor tomatenteelt (met een oppervlakte van 55.000m²) gelegen aan de Gebroeders Van Der Auwerabaan in Borsbeek. Met haar aanvraag beoogt het bedrijf een tweede exploitatie (met een totale oppervlakte van 73.020m²; de tuinbouwserre beslaat 71.040 m²) aan de Mussenhoevelaan in Borsbeek.

De minister neemt aan dat de nieuwe aanvraag volledig onafhankelijk van de bestaande site kan worden geëxploiteerd, zodat ze geen reden ziet om de milieueffecten van beide bedrijven cumulatief te beoordelen.

De Raad oordeelt dat de minister niet afdoende onderzoekt en motiveert of de gevraagde inrichting geen milieutechnische eenheid vormt met de bestaande inrichting. Beide inrichtingen zijn immers op zeer korte afstand van elkaar gelegen, hebben eenzelfde productieproces, maken gebruik van eenzelfde ontsluitingsmogelijkheid voor dezelfde transportroutes en -middelen, behoren toe aan eenzelfde vennootschap en de bedrijfswoning van de bestaande inrichting wordt verplaatst naar de nieuwe inrichting. Een cumulatieve benadering van de effecten ontbreekt bijgevolg eveneens.

Verder overweegt de Raad dat de minister heeft nagelaten om de mobiliteitsimpact, met name de geschiktheid van de Mussenhoevelaan en Spokenhofstraat voor zwaar verkeer, concreet te onderzoeken en te motiveren.

Contactpersoon Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)
Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0742 (273 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen