Referendarissen

De bestuursrechtscolleges dienen aan rechtzoekenden de decretaal beoogde rechtsbescherming te bieden op een efficiënte, inhoudelijk kwaliteitsvolle en daadkrachtige manier. Bijgevolg moeten de bestuursrechtscolleges inhoudelijk kwaliteitsvolle uitspraken kunnen afleveren binnen een redelijke behandelingstermijn.

Het inhoudelijke voorbereidende werk voor de te nemen beslissingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege gebeurt door een team van referendarissen, terwijl de eindverantwoordelijkheid voor de uitspraak bij de bestuursrechter ligt.

De referendarissen bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges zijn bijgevolg juristen die de bestuursrechters inhoudelijk en juridisch ondersteunen bij de voorbereiding, behandeling en verwerking van hun uitspraken.