Mededeling - Hersteltermijn

  • 10 september 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Wat als de Raad voor Vergunningsbetwistingen geen injunctietermijn oplegt?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de mogelijkheid om op basis van artikel 37, eerste en tweede lid DBRC-decreet de overheid te bevelen om binnen een ordetermijn en met inachtneming van de overwegingen die opgenomen zijn in zijn uitspraak een nieuwe beslissing te nemen. 

Hiertoe bestaat evenwel geen verplichting. In het geval er geen injunctie wordt opgelegd, speelt de retroactieve werking van de vernietiging. Dit wordt in herinnering gebracht in het arrest ‘RvVb-A-2021-0025’ van 10 september 2020. 

Het arrest stelt met name dat de terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest zonder indeplaatsstelling onder meer tot gevolg heeft dat – wanneer de vernietigde handeling er een is die door de overheid binnen een bepaalde termijn dient te worden vastgesteld – de overheid over een nieuwe volle termijn beschikt om een beslissing te nemen. 

Contactpersoon Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475 70 64 23
Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0025 (240 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen