Disclaimer

Website

De toegang tot de informatie op deze juridische website is kosteloos, doch houdt in dat u onderstaande mededelingen en algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website is een eenvoudige en snelle wegwijzer voor het zoeken naar informatie die de DBRC op het internet ter beschikking stelt. De site verwijst ook door naar andere websites. De DBRC is niet verantwoordelijk voor de informatie die via deze andere websites ontsloten wordt.

Alle informatie op deze site wordt uitsluitend verschaft voor algemene informatieve doeleinden. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag de verstrekte informatie niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of als een equivalent daarvan en men mag er zich als zodanig niet op baseren.

De publicatie van de arresten binden de bestuursrechtscolleges op generlei wijze voor de beoordeling van de zaken die ze te beslechten krijgen.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De inhoud van de website en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

De DBRC besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de DBRC niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Het gebruik is op eigen risico.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de DBRC al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de DBRC. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk. De DBRC spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De DBRC kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De DBRC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De DBRC beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. De DBRC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de DBRC bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De DBRC wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. De DBRC mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken. Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de “AVG”) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (de "kaderwet") betreffende de tenuitvoerlegging van de open clausules van de AVG. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat de DBRC de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe gegevens of nieuwe diensten.

Auteursrecht

De inhoud van de arresten op deze site is vrij beschikbaar voor iedereen. De HTML-code, grafische voorstellingen, audio- of videoclips, selectie en organisatie van de informatie op deze site mogen niet worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de DBRC en eventuele derden, houders van rechten.

Links naar deze site dienen te worden gemeld aan de webmaster van deze site. De link dient zo te worden uitgevoerd dat er in het Web-bladerprogramma een extra venster geopend wordt.

Alle afbeeldingen op deze site © Eddie Clybouw.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.
 

E-mail

Deze e-mail en al zijn bijlagen zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik moet gebeuren met omzichtigheid en respect voor de wettelijke rechten die eventueel kunnen geschonden worden.

Dit elektronisch bericht is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar heeft een informeel karakter. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het rechtscollege noch de Dienst van de Bestuursrechtscolleges aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De e-mails en de bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat zij er volledig vrij van zijn.

Digitaal Loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges

Gebruik van het loket

Het gebruik is op eigen risico.

Als het loket tekortkomingen vertoont, zal de DBRC al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u tekortkomingen vaststelt, kan u contact opnemen met de DBRC. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.

De DBRC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van het loket. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Storingen en onderhoud

De DBRC spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De DBRC kan echter niet garanderen dat het loket volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De DBRC kan het loket te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen. Het Procedurebesluit regelt in artikel 8/1, § 8 wat de juridische gevolgen zijn van een technische storing.

De DBRC kan het loket na aankondiging tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. De DBRC zal de gebruiker voorafgaand het onderhoud hierover informeren door informatie te plaatsen op de website www.dbrc.be/loket. De DBRC zal dergelijke werkzaamheden zoveel mogelijk op minder courante uren laten plaatsvinden.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat niet het voorwerp van een beroepsprocedure bij de rechtscolleges die onder de DBRC-koepel vallen uitmaakt, en dat u ongevraagd en uit eigen beweging via het loket aan de DBRC bezorgt, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

De DBRC wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. De DBRC mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken. Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de “AVG”) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (de "kaderwet") betreffende de tenuitvoerlegging van de open clausules van de AVG.

Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat de DBRC de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe gegevens of nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van dit loket of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van het loket houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.