CORONAMAATREGELEN – ZITTINGEN – BEREIKBAARHEID GRIFFIE

Het Overlegcomité heeft op 17 november 2021 nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Ook de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) neemt opnieuw een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

*

1. Zittingen

De procespartijen worden opnieuw met aandrang gevraagd om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting, met toepassing van de artikelen 41, §3, en 85, §3, van het DBRC-procedurebesluit. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op een spoedige uitspraak.

De griffie zal alle procespartijen hiertoe contacteren twee weken voorafgaand aan de geplande zittingsdatum.

Bij gebrek aan een onderling akkoord tussen de procespartijen om af te zien van een behandeling ter zitting wordt de zaak alsnog behandeld op de initieel voorziene zittingsdatum.

De DBRC neemt voor de zittingen met fysieke aanwezigheid een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in de gebouwen van de Vlaamse Overheid.

De DBRC verzoekt de procespartijen daarnaast om:

  • ten laatste vijftien minuten voor het aanvangsuur aanwezig te zijn, dit om een vlotte en veilige aanwezigheidsregistratie aan het onthaal te kunnen garanderen.
  • niet aanwezig te zijn indien men symptomen vertoont.
  • ten allen tijde 1,5 m afstand tussen zichzelf en onze medewerkers te houden.
  • de handen te desinfecteren alvorens men de zittingszaal binnengaat. Er wordt hiertoe ontsmettingsalcohol voorzien.
  • de nodige (hand- en hoest)hygiëne in acht te nemen.

2. Werking en bereikbaarheid van de griffie

De dienstverlening van de griffie blijft gegarandeerd.

Bij afgifte tegen ontvangstbewijs en inzage in een dossier is het dragen van een mondmasker verplicht in de publiek toegankelijke delen van de griffie.

*

De DBRC volgt de situatie op de voet en zal tijdig communiceren ingeval van een wijziging van de genomen maatregelen.