CORONAMAATREGELEN – ZITTINGEN – BEREIKBAARHEID GRIFFIE

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) neemt een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

1. Zittingen

De maatregelen en richtlijnen die op dit ogenblik van kracht zijn voor de gebouwen van de Vlaamse overheid laten toe dat onder bepaalde voorwaarden opnieuw zittingen kunnen worden georganiseerd.

Echter, gelet op het hoofdzakelijk schriftelijk karakter van de procedure, zet de DBRC de beleidslijn verder dat de procespartijen met aandrang gevraagd worden om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting, met toepassing van de artikelen 41, §3, en 85, §3, van het DBRC-procedurebesluit. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op een spoedige uitspraak. 

De griffie zal alle procespartijen hiertoe contacteren twee weken voorafgaand aan de geplande zittingsdatum.                       

Bij gebrek aan een onderling akkoord tussen de procespartijen om af te zien van een behandeling ter zitting wordt de zaak alsnog behandeld op de initieel voorziene zittingsdatum.

De DBRC neemt voor de zittingen met fysieke aanwezigheid een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat de regels van ‘physical distancing’ kunnen worden nageleefd. Om de gelijktijdige aanwezigheid van mensen zoveel als mogelijk te vermijden, worden de zittingen op dinsdag en donderdag georganiseerd. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht in de gebouwen van de Vlaamse Overheid.

De DBRC verzoekt de procespartijen daarnaast om:

  • ten laatste vijftien minuten voor het aanvangsuur aanwezig te zijn, dit om een vlotte en veilige aanwezigheidsregistratie aan het onthaal te kunnen garanderen.
  • slechts één persoon aanwezig te laten zijn per procespartij of om niet aanwezig te zijn indien men symptomen vertoont. Het advocatenlokaal is niet toegankelijk.
  • ten allen tijde 1,5 m afstand tussen zichzelf en onze medewerkers te houden. Er wordt bijkomende afstand gecreëerd tussen de zetel en de procespartijen, alsook tussen de partijen onderling.
  • de handen te desinfecteren alvorens men de zittingszaal binnengaat. Er  wordt hiertoe ontsmettingsalcohol voorzien.
  • de nodige (hand- en hoest)hygiëne in acht te nemen.             

2. Werking en bereikbaarheid van de griffie

De dienstverlening van de griffie blijft gegarandeerd met inachtneming van volgende maatregelen:

  • De postbedeling aan de kantoren van de griffie in het Ellipsgebouw is gegarandeerd. De griffie blijft briefwisseling en processtukken openen en registreren.
  • De griffie is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 553 17 75 (tijdens de openingsuren). Wanneer u de griffie belt, zal u eerst een wachtmuziekje te horen krijgen, waarna u doorverbonden wordt met een griffiemedewerker.
  • De griffie blijft ook steeds bereikbaar per e-mail: 

voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) info.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be,

voor het Handhavingscollege (HHC) via info.handhaving@vlaanderen.be 

  • Afgifte tegen ontvangstbewijs en inzage in een dossier blijft uitsluitend mogelijk op afspraak. U neemt hiertoe contact op met de griffie. Ook hier neemt de DBRC een reeks maatregelen in acht om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Het dragen van een mondmasker is verplicht in de publiek toegankelijke delen van de griffie.

*

De DBRC volgt de situatie op de voet en zal tijdig communiceren ingeval van een wijziging van de genomen maatregelen.