9.4 Hoe verloopt de vernietigingsprocedure na een verzoek tot voortzetting?

Een vordering tot schorsing stuit de vervaltermijnen voor de indiening van de nota's in het kader van de vordering tot vernietiging vanaf de datum van de ontvangst van het schorsingsverzoekschrift door de Raad. De gestuite vervaltermijn neemt opnieuw aanvang vanaf de dag na de betekening door de griffier van het ingediende verzoek tot voortzetting van de rechtspleging aan de partijen.

Zie artikel 40, §10 DBRC-decreet en artikel 70 Procedurebesluit.