9.3 Hoe verloopt de versnelde rechtspleging?

De Raad heeft de schorsing ingewilligd

Als de Raad de tenuitvoerlegging van de aangevochten beslissing schorst en de verwerende noch de tussenkomende partij(en) dient binnen de voorziene termijn een verzoek tot voortzetting in, dan deelt de griffier, met een beveiligde zending, de partijen mee dat de Raad uitspraak zal doen over de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing.

De verwerende of de tussenkomende partij(en) kunnen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen vragen om te worden gehoord. Die termijn van vijftien dagen gaat in op de dag na de hierboven vermelde mededeling bij beveiligde zending door de griffier.

Vraagt geen enkele partij om te worden gehoord dan kan de Raad de aangevochten beslissing onmiddellijk vernietigen.

Als een partij vraagt te worden gehoord, roept de kamervoorzitter de partijen bij beschikking op om spoedig te verschijnen. Nadat de Raad de partijen heeft gehoord, kan hij de bestreden beslissing onmiddellijk vernietigen of beslissen dat de rechtspleging volgens de normale procedure wordt voortgezet.

Zie ook artikel 71 Procedurebesluit.


De Raad heeft de schorsing verworpen

Als de Raad de vordering tot schorsing verwerpt en de verzoekende partij dient binnen de voorziene termijn geen verzoek tot voortzetting in, dan deelt de griffier, met een beveiligde zending, de partijen mee dat de Raad ten aanzien van de verzoekende partij de afstand van geding zal uitspreken, tenzij de verzoekende partij binnen de hieronder vermelde termijn vraagt om te worden gehoord.

Indien de verzoekende partij binnen een vervaltermijn van vijftien kalenderdagen, die ingaat op de dag na deze van de betekening van de vraag daartoe, niet de Raad verzoekt om te worden gehoord, dan spreekt de Raad de afstand van geding uit.

Als de verzoekende partij vraagt te worden gehoord, roept de kamervoorzitter de partijen bij beschikking op om spoedig te verschijnen. Nadat de Raad de partijen heeft gehoord, kan hij de afstand van geding uitspreken of beslissen dat de rechtspleging wordt voortgezet volgens de normale procedure.

Als verschillende verzoekende partijen gemeenschappelijk een verzoekschrift tot schorsing hebben ingediend en een verzoek tot voortzetting van de rechtspleging maar door sommige van hen wordt ingediend, dan worden de verzoekende partijen die geen voortzetting hebben ingediend geacht afstand te doen van geding. De Raad doet uitspraak over de afstand van degenen die geen verzoek tot voortzetting van de procedure hebben ingediend in het arrest over de vordering tot vernietiging.

Zie ook artikel 72 Procedurebesluit.