9.2 De Raad heeft de schorsing verworpen, hoe gaat de procedure nu verder?

Wanneer de Raad de vordering tot schorsing verwerpt, kan de verzoekende partij een verzoek tot voortzetting indienen om de vernietigingsprocedure verder te zetten. Het verzoek wordt ingediend binnen een vervaltermijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na deze van de betekening door de Raad van het arrest waarin uitspraak wordt gedaan over de schorsing.

Wordt er geen verzoek tot voortzetting ingediend, dan geldt er ten aanzien van de verzoekende partij(en) een vermoeden van afstand van geding.

Indien er meerdere verzoekende partijen zijn en minstens één van hen de voortzetting van de procedure vraagt, dan wordt de procedure voor deze partij(en) verder gezet. Ten aanzien van de verzoekende partijen die geen verzoek tot voortzetting indienen, geldt een vermoeden van afstand van geding.

Zie ook artikel 69 Procedurebesluit.