9.1 De Raad heeft de schorsing ingewilligd, hoe gaat de procedure nu verder?

Wanneer de Raad de vordering tot schorsing ingewilligd heeft, kan de verwerende partij en/of de eventuele tussenkomende partij(en) een verzoek tot voortzetting indienen wanneer zij de vernietigingsprocedure wensen verder te zetten.

Het verzoek wordt ingediend binnen een vervaltermijn van dertig kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na deze van de betekening door de Raad van het arrest waarin uitspraak wordt gedaan over de schorsing.

Dient één van de partijen een verzoek tot voortzetting in, dan volgt de vernietigingsprocedure. Wordt geen verzoek tot voortzetting ingediend, dan kan de Raad het dossier verder behandelen in de versnelde rechtspleging en de bestreden beslissing vernietigen.

Zie ook artikel 69 Procedurebesluit.