8.6 Welk effect heeft een UDN-procedure op de procedure ten gronde?

Een UDN-verzoekschrift stuit de vervaltermijnen voor de indiening van de nota’s in het kader van de vordering tot vernietiging vanaf de datum van de ontvangst van het verzoekschrift door de Raad tot de dag na de betekening van het verzoek tot voortzetting van de rechtspleging. De griffier brengt de partijen op de hoogte van de nieuwe termijnen voor het indienen van de nota’s.

Zie ook artikel 40, §10 DBRC-decreet.