8.4 Hoe verloopt de UDN-procedure?

Schorsing bij voorraad

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de schorsing op verzoek bij wijze van voorlopige maatregel worden bevolen zonder dat de partijen of sommige van hen zijn gehoord. In dat geval worden in het arrest dat de voorlopige schorsing beveelt, de partijen binnen drie dagen opgeroepen om te verschijnen voor de Raad die uitspraak doet over de bevestiging van de schorsing.

Schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

Wanneer de Raad een vordering tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid ontvangt, bepaalt de Kamervoorzitter met een beschikking:

  1. de plaats, de dag en het tijdstip van de zitting waarop de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt behandeld, eventueel te zijnen huize, zelfs op feestdagen en van dag tot dag of van uur tot uur;
  2. de termijn waarbinnen ter griffie inzage kan worden genomen van het administratief dossier en de overtuigingsstukken;
  3. de namen van een of meer belanghebbenden, als de kamer heeft beslist een of meer belanghebbenden op te roepen.

Als de verwerende partij het administratief dossier niet van te voren heeft toegezonden, overhandigt ze het ter zitting aan de Raad die de zitting kan schorsen om aan de andere partijen de gelegenheid te geven het dossier in te kijken.

De verwerende partij kan een nota met opmerkingen over de gevorderde schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid indienen vanaf de dag na de dag van de betekening van de beschikking waarmee de Raad de datum van de UDN-zitting bepaalt, en uiterlijk bij aanvang van de UDN-zitting. De verwerende partij bezorgt de nota tegelijkertijd aan de verzoeker en de belanghebbenden.

Gelijktijdig met het indienen van het verzoekschrift tot tussenkomst (zie 8.4 Kan ik ook tussenkomen in de UDN-procedure?) bezorgen de belanghebbenden het verzoek tot tussenkomst aan de verzoekende partij, de verwerende partij en de overige belanghebbenden. In het verzoek tot tussenkomst kan een schriftelijke uiteenzetting over de gevorderde schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden opgenomen

Wanneer de verzoekende partij niet verschijnt noch vertegenwoordigd is op de UDN-zitting wordt de vordering tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen.

Zie ook artikel 65 Procedurebesluit en artikel 40, §1 en §2 DBRC-decreet.