4.1 Moet ik als verzoekende partij een rolrecht betalen en binnen welke termijn moet ik dit betalen?

Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging bedraagt 200 euro.

Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of van een verzoekschrift tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, bedraagt 100 euro.

Collectieve verzoekschriften geven aanleiding tot het betalen van zoveel malen het rolrecht als er verzoekende partijen zijn.

De leidend ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen (departement Omgeving), of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, is vrijgesteld van de betaling van enig rolrecht.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Indien het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort door de verzoekende partij, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. De niet-tijdige betaling kan niet worden geregulariseerd.

Het rolrecht in geval van schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, vindt u onder ‘8 Uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)’.

Zie ook artikel 21 DBRC-decreet.