2.3 Hoe moet ik een verzoekschrift tot vernietiging (en/of schorsing) indienen?

U dient een beroep in bij de Raad per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) en dat op straffe van onontvankelijkheid. Het verzoekschrift dient in vijfvoud te worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften. Onder afschrift wordt verstaan een fotokopie.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij en in voorkomend geval aan de begunstigde (vergunninghouder) van de vergunning.

De verzoekschriften die u aan de Raad richt bevatten, indien er processtukken worden bijgevoegd, een inventaris van de processtukken die overeenkomstig die inventaris genummerd zijn.

Zie ook artikelen 1, 8 en 58 Procedurebesluit.