2.1 Hoe moet ik een verzoekschrift indienen?

U dient een beroep in bij de Raad per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) en dat op straffe van onontvankelijkheid. Het verzoekschrift dient in vijfvoud te worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften. Onder afschrift wordt verstaan een fotokopie.

Zie ook artikelen 1 en 8 Procedurebesluit.