1.5 Wordt de vergunninghouder verwittigd dat er een beroep is ingediend tegen zijn vergunning?

De verzoekende partij wordt geacht, gelijktijdig met het indienen van het verzoekschrift bij de Raad, ter informatie een afschrift van het verzoekschrift aan de verwerende partij en in voorkomend geval aan de begunstigde van de bestreden (vergunnings)beslissing over te maken.

Het niet overmaken van een afschrift leidt echter niet tot de onontvankelijkheid van het verzoekschrift.

De Raad verwittigt de vergunninghouder dat er een beroep is ingesteld door het verzoekschrift aan hem te bezorgen op het ogenblik dat de Raad de verzoekende partij vraagt om het rolrecht te betalen.