_14.8 Welke invloed heeft de opstart van een bemiddelingsprocedure op het procedureverloop van het beroep bij de Raad?

Het verzoek tot bemiddeling – dit is een gezamenlijk verzoek ondertekend door alle partijen of hun raadsman – schorst de proceduretermijnen vanaf de datum van ontvangst door de Raad van het verzoek tot de datum van bekrachtiging van het bemiddelingsakkoord of tot de dag na de betekening van het tussenarrest waarmee de Raad beslist om de jurisdictionele procedure verder te zetten.

Zie ook artikel 42, §4 DBRC-decreet.