_14.7 Wat is het resultaat van een bemiddelingsprocedure?

Als de bemiddeling tot een bemiddelingsakkoord leidt, kunnen de partijen, of één van hen, de Raad verzoeken om dat akkoord te bekrachtigen.

De Raad kan de bekrachtiging alleen weigeren indien het akkoord strijdig is met de openbare orde, regelgeving of stedenbouwkundige voorschriften.

Als de Raad het bemiddelingsakkoord bekrachtigt, verdeelt de Raad, als uitzondering op de normale procedure, de kosten gelijk over de partijen, tenzij de partijen zelf dit anders bepaald hebben in het bemiddelingsakkoord.

De kosten omvatten het rolrecht en de forfaitaire vergoeding van 700 euro voor de bemiddelingsopdracht zelf. Heel uitzonderlijk omvatten de kosten ook het getuigengeld of de kosten en erelonen van het onderzoek door een deskundige. Er is geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd wanneer de bemiddeling tot een bekrachtigd bemiddelingsakkoord leidt.

Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kunnen ze om een nieuwe bemiddelingstermijn verzoeken. De Raad doet bij tussenarrest uitspraak over het verzoek om een nieuwe bemiddelingstermijn.

Indien het verzoek ingewilligd wordt, vermeldt het tussenarrest het volgende:

  • de inhoud van de opdracht van de bemiddelaar;
  • de nieuwe termijn van de opdracht die maximaal drie maanden bedraagt vanaf de dag na de dag van de betekening van het tussenarrest;
  • de datum waarnaar de zaak is verdaagd, die de eerste nuttige datum is na het verstrijken van de termijn.

De griffier bezorgt onmiddellijk een afschrift van dit tussenarrest aan de partijen en aan de bemiddelaar.

De Raad kan de termijn van de opdracht, op verzoek van de partijen en bij tussenarrest, telkens met maximaal drie maanden verlengen.

Bij het ontbreken van een bekrachtigd bemiddelingsakkoord of als de Raad vaststelt dat de randvoorwaarden voor een geslaagde bemiddeling niet of niet langer vervuld zijn, wordt bij tussenarrest de voortzetting van de jurisdictionele procedure bevolen.

Ook een afschrift van dit tussenarrest bezorgt de griffier onmiddellijk aan de partijen en aan de bemiddelaar.

Zie ook 21, §7, laatste lid DBRC-decreetartikel 33, derde en vierde lid DBRC-decreet, artikel 42, §3 DBRC-decreet en de artikelen 95 t.e.m. 100 Procedurebesluit.