_14.6 Wie neemt deel aan de bemiddelingsgesprekken?

Elke procespartij is in persoon aanwezig tijdens de bemiddelingsgesprekken. Indien een partij dit wenst, kan haar raadsman of advocaat die haar tijdens de procedure bij de Raad vertegenwoordigt, ook aanwezig zijn.

De bemiddelaar kan ook derden, zoals buren of aanpalende bedrijven, bij de bemiddelingspoging betrekken, ook al zijn ze geen partij in de procedure bij de Raad.

Indien een overheid betrokken partij is in de bemiddeling, dient de vertegenwoordiger van de overheid over een rechtsgeldig en formeel mandaat te beschikken om een mogelijk bemiddelingsakkoord in naam van de overheid te ondertekenen, al dan niet onder voorbehoud van een eventuele terugkoppeling van de gemaakte afspraken. Een dergelijke terugkoppeling is beperkt tot de expliciete goedkeuring door de overheid van de specifieke afspraken uit het te ondertekenen bemiddelingsakkoord zelf, gelet op de vereiste vertrouwelijkheid van een bemiddeling.

Zie ook artikel 42, ยง2 DBRC-decreet.