_14.2 Wie kan aangesteld worden als bemiddelaar?

De bemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dat geldt zowel ten aanzien van het voorwerp van het geschil als ten aanzien van de partijen. De bemiddelaar mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de bestreden beslisĀ­sing of bij de partijen in het geding en heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan een personeelslid van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges als interne bemiddelaar aanstellen.

De procespartijen kunnen daarnaast ook gezamenlijk een derde voorstellen als bemiddelaar.

De bemiddelaar dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • hij heeft een grondige kennis van en nuttige ervaring in het domein van het Vlaamse recht betreffende de ruimtelijke ordening;
  • hij doet blijken van een voor de bemiddelingspraktijk passende vorming;
  • hij biedt de noodzakelijke waarborgen voor een onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling;
  • hij heeft geen strafrechtelijke veroordelingen of tuchtrechtelijke sancties opgelopen die onverenigbaar zijn met de uitoefening van de functie van bemiddelaar.

Zie ook artikel 42, Ā§2 DBRC-decreet.