_14.1 Wat houdt een bemiddeling in?

Procespartijen kunnen de Raad gezamenlijk verzoeken om ter oplossing van een voor de Raad gebrachte betwisting een bemiddelingsprocedure op te starten. De Raad doet dit met een tussenarrest.

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Niemand kan worden gedwongen om tot bemiddeling over te gaan.

Bij bemiddeling staat een directe én vertrouwelijke dialoog centraal tussen de procespartijen die zelf verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan de werkelijke belangen van alle betrokkenen binnen het kader van het voorwerp van de beslissing die bij de Raad bestreden wordt.

Dit leidt tot een duurzame oplossing, want niet alle belangen krijgen immers altijd een plaats tijdens een gerechtelijke procedure omdat niet alle belangen steeds juridisch vertaalbaar zijn. Bij bemiddeling kan meer ruimte geboden worden om in te gaan op wat er werkelijk aan de hand zou kunnen zijn. Door een bemiddeling kan de communicatie tussen de betrokkenen ook worden hersteld.

De bemiddelaar ondersteunt dit proces. De bemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dat geldt zowel ten aanzien van het voorwerp van het geschil als ten aanzien van de partijen. De bemiddelaar mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de bestreden beslis­sing of bij de partijen in het geding en heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook.

Enkel het resultaat van de bemiddeling wordt gecommuniceerd aan de Raad, voor het overige blijft alles tijdens de bemiddeling confidentieel. Dit betekent dat al wat de partijen meedelen en voorleggen tijdens de bemiddeling – dus ook wat schriftelijke stukken betreft –, vertrouwelijk wordt gehouden en achteraf niet, als de bemiddeling zou mislukken, worden aangewend in de procedure bij de Raad of in om het even welke andere gerechtelijke procedure.

Zie artikel 42 DBRC-decreet en artikelen 95 tot en met 100 Procedurebesluit.