_13.3 Krijg ik een kopie van het arrest?

Bent u een procespartij ? De Raad zendt u per aangetekende brief kosteloos een afschrift van elke uitspraak in het dossier op het adres waarop u woonplaatskeuze heeft gedaan.

Aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het betrokken onroerend goed gelegen is, betekent de Raad kosteloos en op eigen initiatief een afschrift van de uitspraak over de vordering tot schorsing en/of de vordering tot vernietiging.

Bent u geen procespartij ? U kan, nadat de uitspraak eerst betekend is aan de procespartijen, elk arrest van de Raad raadplegen op de website onder ‘rechtspraak’.

Zie ook artikelen 23 en 91 Procedurebesluit.