_13.1 Wat gebeurt er als de Raad de bestreden beslissing vernietigt?

Als de Raad het beroep gegrond verklaart, vernietigt de Raad de bestreden vergunnings-, validerings- of registratiebeslissing of aktename van melding in zijn geheel of gedeeltelijk.

De Raad heeft een injunctierecht: hij kan aan het bestuur dat de vernietigde beslissing nam (deputatie, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of lokale overheid), bevelen een nieuwe beslissing te nemen binnen een door de Raad bepaalde termijn. De Raad kan ook bepaalde voorwaarden aan het bestuur opleggen.

Enkel als de nieuw te nemen beslissing het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van het bestuur, kan de Raad haar arrest in de plaats stellen van die beslissing.

In alle andere gevallen kan de Raad niet in de plaats treden van het bestuur dat de bestreden beslissing genomen heeft.

Vervolgens is het aan het bestuur om een nieuwe beslissing te nemen binnen het kader van de uitspraak van de Raad en rekening houdend met de eventuele voorwaarden opgelegd door de Raad. Tegen deze nieuwe beslissing van het bestuur is opnieuw beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De arresten van de Raad zijn van rechtswege uitvoerbaar.

Zie ook artikelen 35, 37 en 38 DBRC-decreet en artikel 90 Procedurebesluit.