_11.1 Wie kan een afstand van geding indienen en wanneer?

Een verzoekende partij kan uitdrukkelijk afstand doen van het ingediende beroep.

Als een verzoekende partij uitdrukkelijk afstand doet van het door haar ingediende beroep, stelt de Raad de afstand van het beroep onmiddellijk bij arrest vast en beslist in voorkomend geval over de kosten.

Een uitdrukkelijk afstand van geding kan op ieder ogenblik, zelfs wanneer de zaak in beraad werd genomen of wanneer de bestreden beslissing door de Raad werd geschorst.

Zie ook artikel 10 Procedurebesluit.