_10.2 Welke stukken legt de verwerende partij neer?

Naast de mogelijkheid om een antwoordnota in te dienen, dient de verwerende partij het administratief dossier over te maken aan de Raad.

Onder het administratief dossier verstaat de Raad het volledige originele dossier op basis waarvan de bestreden beslissing is genomen.

Is het administratieve dossier niet in het bezit van de verwerende partij, dan brengt zij de griffie daarvan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte en geeft zij aan waar het administratieve dossier zich bij haar weten bevindt. De griffier vordert op verzoek van de Raad de mededeling ervan aan het bestuursorgaan dat het administratieve dossier onder zich heeft. Dat bestuursorgaan zendt het gevorderde dossier onmiddellijk naar de griffie.

Zie ook artikel 62, eerste lid en artikel 74, ยง1 Procedurebesluit.