_10.1 Hoe verloopt de procedure bij de behandeling ten gronde?

Bij een vordering tot vernietiging zonder vordering tot schorsing, die op het eerste gezicht niet kennelijk onontvankelijk is en waarvoor het rolrecht tijdig wordt betaald, maakt de griffier een afschrift van het verzoekschrift over aan de verwerende partij en aan de belanghebbenden bij de zaak.

De belanghebbenden beschikken vanaf dit moment over de mogelijkheid om tussen te komen in de procedure. De procedure hieromtrent wordt behandeld in het onderdeel Tussenkomst. De verwerende partij krijgt op hetzelfde ogenblik de mogelijkheid om haar administratief dossier en een antwoordnota neer te leggen.

De belanghebbende, die als tussenkomende partij wordt toegelaten, beschikt over een vervaltermijn van dertig dagen om een schriftelijke uiteenzetting in te dienen al dan niet vergezeld van eventuele overtuigingsstukken. De termijn van dertig dagen gaat in de dag na deze van de betekening door de griffier aan de belanghebbende van de uitspraak over het verzoek tot tussenkomst.

Na het verstrijken van de termijn van de verwerende partij biedt de Raad aan de verzoekende partij de mogelijkheid om een nota in te dienen en al dan niet te reageren op de antwoordnota van de verwerende partij en de schriftelijke uiteenzetting van de tussenkomende partij.

Na afloop van de termijnen voor het indienen van de procedurestukken wordt het vooronderzoek afgesloten en wordt een zitting georganiseerd.

Bij een vordering tot schorsing, ingediend tegelijk of na de vordering tot vernietiging, start het vooronderzoek ten gronde slechts indien na de uitspraak over de vordering tot schorsing tijdig een verzoek tot voortzetting wordt ingediend. In tegenstelling tot een loutere vernietigingsprocedure beschikken de verwerende partij en de tussenkomende partij pas vanaf dat moment over de mogelijkheid om met betrekking tot de procedure ten gronde respectievelijk een antwoordnota en een schriftelijke uiteenzetting in te dienen.

Zie ook artikel 19 en artikelen 74 tot en met 81 Procedurebesluit.