Regelgeving

Regelgeving vanaf 24 april 2017

Het decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft (wijzigingsdecreet) (B.S. 24/01/2017) wijzigt op een aantal (belangrijke) punten het procedureverloop bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges (hierna: wijzigingsbesluit) (B.S. 24/04/2017) voert dit decreet verder uit.

pdf bestandWijziging procedurebesluit DBRC.pdf (3.46 MB)

Het wijzigingsdecreet en wijzigingsbesluit treden in werking op 24 april 2017.

De overgangsbepalingen zijn opgenomen in artikel 22 van het wijzigingsdecreet en artikel 71 van het wijzigingsbesluit.
 

Regelgeving omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017

De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse Regering geregeld. 

Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen vind je terug in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015.

De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen, de beoordelingsgronden en de regels over wat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kan je in de VCRO en de nieuwe titel V van het DABM vinden. Titel V van het DABM bevat ook een aantal essentiële bepalingen over de milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure).
 

Regelgeving

  • De gecoördineerde Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening, kortweg VCRO
  • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, kortweg DBRC-decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, kortweg Procedurebesluit
  • Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering

     

Regelgeving m.b.t. beroepen ingediend vanaf 1 september 2012 tot en met 31 december 2014

Voor de beroepen die ingediend werden vanaf 1 september 2012 tot en met 31 december 2014, gelden nog steeds de artikelen van de VCRO en van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zoals zij golden voor de inwerkingtreding van bovenvermelde regelgevende bepalingen op 1 januari 2015. De tekst van deze regelgeving kan u nog steeds raadplegen in de bijlagen achteraan het jaarverslag van de Raad over het werkjaar 2013-2014.
 

Regelgeving m.b.t. beroepen ingediend vóór 1 september 2012

Voor de beroepen die ingediend werden vóór 1 september 2012, gelden nog steeds de artikelen van de VCRO en van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen, zoals zij golden voor de inwerkingtreding van bovenvermelde regelgevende bepalingen op 1 september 2012. De tekst van deze regelgeving kan u nog steeds raadplegen in de bijlagen achteraan het jaarverslag van de Raad over het werkjaar 2011-2012.